भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९

लालमोहर र प्रकाशित मिति
२०५९।३।५
संशोधन गर्ने ऐन प्रमाणीकरण र प्रकाशित मिति
गणतन्त्र सुदृढीकरण तथा केही नेपाल कानून संशोधन
गर्ने ऐन, २०६६- २०६६।१०।७
२०५९ सालको ऐन नं. १
………….
भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन
प्रस्तावनाः  सर्वसाधारणको सुख, शान्ति र आर्थिक हितको निमित्त समाजमा आर्थिक
अनुशासन, नैतिकता र सदाचार कायम राख्न भ्रष्टाचार निवारणका सम्बन्धमा समयानुकूल
कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले,
श्री ५ महाराजाधिराज ज्ञानेन्द्र वीर विक्रम शाहदेवको शासनकालको पहिलो वर्षमा
संसदले यो ऐन बनाएको छ ।