उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

Clear
S.N. Title Division/Office Published Date
1. सूची दर्ता गरिएको सूचना Admin   Download
2. निजामति सेवा पुरस्कार २०७३ Admin   Download
3. सूचनाकोहक वैशाख-असार Admin   Download
4. सूचनाको हक माघ-चैत्र Admin   Download
5. सवारी साधन खरिद Admin   Download
6. सूचनाको हक सम्वन्धी एेन २०७२ वैशाख देखी असार सम्म Admin   Download
7. सूचनाको हक सम्वन्धी एेन २०७१ माध देखि चैत्र सम्म Admin   Download
8. निजामती सेवा पुरस्कार Admin   Download
9. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७१ Admin   Download
10. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Admin   Download