उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

Clear
S.N. Title Division/Office Published Date
1. निजामती-सेवा-नियमावली-२०-2.pdf Admin 2019-05-31   Download
2. उपराष्ट्रपतिको पारश्रमिक सुविधा सम्वन्धी ऐन Admin 2019-05-31   Download
3. राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७४ Admin 2019-05-31   Download
4. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ Admin 2019-05-06   Download
5. आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५.pdf Admin 2019-05-06   Download
6. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४.pdf Admin 2019-05-06   Download
7. नेपालको संविधान २०७२ Admin 2019-05-06   Download