उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

उपराष्ट्रपतिको कार्यालय,
कान्तिपथ काठमाण्डौ ।
फोन नम्बरः ४२१२०४०, ४२२८१९९, ४२२१९४३, ४२६१४५२
फ्याक्सः ४२२८१०९, ४२२८२८४
वेवसाइटः www.vpn.gov.np