उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. सूची दर्ता गरिएको सूचना Admin   डाउनलोड
2. निजामति सेवा पुरस्कार २०७३ Admin   डाउनलोड
3. सूचनाकोहक वैशाख-असार Admin   डाउनलोड
4. सूचनाको हक माघ-चैत्र Admin   डाउनलोड
5. सवारी साधन खरिद Admin   डाउनलोड
6. सूचनाको हक सम्वन्धी एेन २०७२ वैशाख देखी असार सम्म Admin   डाउनलोड
7. सूचनाको हक सम्वन्धी एेन २०७१ माध देखि चैत्र सम्म Admin   डाउनलोड
8. निजामती सेवा पुरस्कार Admin   डाउनलोड
9. आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका, २०७१ Admin   डाउनलोड
10. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Admin   डाउनलोड