उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

Clear
क्र.सं. शिर्षक महाशाखा/कार्यालय प्रकाशित मिति
1. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०४९ Admin 2019-05-06   डाउनलोड
2. आर्थिक-कार्यविधि-ऐन-२०५५.pdf Admin 2019-05-06   डाउनलोड
3. आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४.pdf Admin 2019-05-06   डाउनलोड
4. नेपालको संविधान २०७२ Admin 2019-05-06   डाउनलोड