उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

17
Jul

मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धि सूचना

           उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

बहादुर भवन, काठमाडौं

मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धी सूचना

 

यस कार्यालयबाट चालु आ.व.२०७५÷७६ मा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ३०(६) तथा  दफा ४१ (१क) बमोजिम हुने खरिदको लागि आर्थिक वर्षको प्रारम्भदेखि नै मौजुदा सूची अद्यावधिक गर्ने कार्य हुने भएको छ । यसैले तपसिल बमोजिमका कार्यहरु गर्न ईच्छुक व्यक्ति, फर्म, कम्पनी वा संस्थाहरुले संस्था वा फर्म दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बर वा मूल्य अभिवृद्धि कर दर्ताको प्रमाणपत्र, पछिल्लो आ.व. को कर चुक्ता प्रमाणपत्र र आवश्यकता अनुसारको व्यवसायिक इजाजत पत्रको प्रमाणित प्रतिलिपीहरु संलग्न गरी तपसिलमा उल्लेखित विवरणहरु मध्ये कुन कुन कार्य गर्न चाहेको हो सो प्रष्ट खोली रु.१०/- को टिकट टाँस गरी सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को अनुसूची २क बमोजिमको ढाँचामा निवेदन पेश गर्न सकिने व्यहोरा सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ । सार्वजनिक खरिद नियमावलीको रीत नपुगी प्राप्त हुन आउने निवेदन उपर कुनै कारवाही हुनेछैन । यस सम्बन्धमा थप जानकारी चाहिएमा कार्यालयमा सम्पर्क राख्न सकिनेछ ।

तपसिल

१. स्टेशनरी सामानहरु (मसलन्द तथा विविध) आपूर्ति

२. छपाई सम्बन्धी सेवा

३. फर्निचर तथा फ्लोरसिङ्ग सामान आपूर्ति तथा मर्मत सेवा

४. कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, यु.पि.यस., फ्याक्स मेसिन, एयर कन्डिसनर आदि आपूर्ति सेवा

५. कम्प्युटर, प्रिन्टर, फोटोकपी मेसिन, यु.पि.यस., फ्याक्स मेसिन, एयर कन्डिसनर आदि मर्मत सेवा

६. सवारी साधन (कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल आदि) का पार्टपूर्जाहरु आपूर्ति सेवा

७. सवारी साधन (कार, जीप, भ्यान, मोटरसाइकल आदि) को मर्मत सेवा

८. विज्ञापन प्रकाशन तथा प्रसारण सम्बन्धी सेवा

९. खानेपानी आपूर्ति सेवा

१०. सरसफाई सम्बन्धी सेवा÷रंगरोगन सेवा

११. निर्माण सम्बन्धी सेवा

१२. परामर्श सेवा

१३. कुरियर सम्बन्धी सेवा

१४. हवाई टिकट आपूर्ति सेवा

 

सम्पर्क M दीपा भण्डारी ९८६०१९३८१९, ०१-४२५४१२१/ जीवनाथ बराल ९८४३०४६१८१, ०१-४२२१९४४