उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

क्र.सं. शिर्षक शाखा / महाशाखा प्रकाशित मिति
1. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७६ माघ देखि चैत मसान्तसम्म Admin 2020-03-24   डाउनलोड
2. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७६ साउन देखि असोज मसान्तसम्म Admin 2019-11-05   डाउनलोड
3. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७६ बैशाख देखि असार मसान्तसम्म Admin 2019-07-31   डाउनलोड
4. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ माघ देखि चैत्र मसान्तसम्म Admin 2019-04-28   डाउनलोड
5. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ कार्तिक देखि पौस मसान्तसम्म Admin 2019-03-17   डाउनलोड
6. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ श्रावण देखि असोज मसान्त सम्म Admin 2018-11-01   डाउनलोड
7. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७५ वैशाख देखि असार मसान्त सम्म Admin 2018-07-30   डाउनलोड
8. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७४ माघ देखि चैत्र मसान्त सम्म Admin 2018-04-16   डाउनलोड
9. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७४ कार्तिक देखि पौष मसान्त सम्म Admin 2018-01-31   डाउनलोड
10. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७४ श्रावण देखि आसोज मसान्त सम्म Admin 2017-11-01   डाउनलोड
11. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७४ बैशाख देखि आषाढ मसान्त सम्म Admin 2017-07-20   डाउनलोड
12. सुचनाको हक सम्बन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण२०७३ मार्घ देखि चैत्र मसान्त सम्म Admin 2017-07-20   डाउनलोड
13. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
14. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ श्रावण देखी आश्विन मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
15. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ वैशाख देखी असार सम्म Admin   डाउनलोड
16. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ माध देखि चैत्र सम्म Admin   डाउनलोड
17. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
18. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ श्रावण देखी असोजसम्म Admin   डाउनलोड
19. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ वैशाख देखी असार सम्म Admin   डाउनलोड
20. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७१ माध देखि चैत्र सम्म Admin   डाउनलोड
21. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Admin   डाउनलोड