उपराष्ट्रपतिको कार्यालय

क्र.सं. शिर्षक शाखा / महाशाखा प्रकाशित मिति
1. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
2. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ श्रावण देखी आश्विन मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
3. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७३ वैशाख देखी असार सम्म Admin   डाउनलोड
4. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ माध देखि चैत्र सम्म Admin   डाउनलोड
5. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ कार्तिक देखी पौष मसान्त सम्म Admin   डाउनलोड
6. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ श्रावण देखी असोजसम्म Admin   डाउनलोड
7. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७२ वैशाख देखी असार सम्म Admin   डाउनलोड
8. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण २०७१ माध देखि चैत्र सम्म Admin   डाउनलोड
9. सूचनाको हक सम्वन्धी ऐन बमोजिम सार्वजनिक गरिएको विवरण Admin   डाउनलोड